Prednosti vanrednog školovanja - Blog - VojvodinaCafe Forum
Pogledaj RSS Feed

VladanM

Prednosti vanrednog školovanja

Ocenite unos
laptop-2562325_1280.jpg

Vanredno školovanje je privilegija koja je danas dostupna svima, a potrebna mnogima.


Bilo da niste u mogućnosti da pratite redovnu nastavu zbog posla ili porodičnih obaveza, ili jednostavno želite da se prekvalifikujete za zanimanje koje smatrate profitabilnijim, vanredno srednjoškolsko obrazovanje je pravi izbor za Vas. Možete organizovati svoje slobodno vreme u skladu sa Vašim obavezama, a ispite polagati u terminima koji Vama odgovaraju. Nema praćenja nastave, učite kod kuće, a konsultacije sa profesorima nastavnih jedinica dostupne su Vam u svakom momentu, kako bi što bolje i sigurnije savladali gradivo i ispite položili bez poteškoća.

U Srbiji se za vanredno srednjoškolsko obrazovanje godišnje se opredeli oko 10.000 polaznika.

Pravo na vanredno školovanje imaju dve grupe polaznika. Prvu čine deca koja imaju zdravstvene poteškoće i onemogućena su da prate nastavu, kao i deca koja su talentovani sportisti. Za njih je ovaj vid školovanja besplatan, jer nakon podnošenja zahteva dobijaju posebno odobrenje od Ministarstva prosvete da ne moraju prisustvovati nastavi, već polagati ispite u dogovorenim terminima.

Druga grupa polaznika su lica koja se upisuju u srednju školu, a imaju navršenih 17 godina života. Prema Zakonu o obrazovanju, pomenuta lica ne mogu biti redovni učenici, već isključivo vanredni. Ovu grupu najčešće čine osobe koje žele da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju za određeno zanimanje, kao i oni koji su prekinuli školovanje nakon završene osnovne škole, a sada žele da ga nastave. Vanredno školovanje za njih nije besplatno, plaćaju upis i polaganje ispita u skladu sa cenovnikom škole koju pohađaju.

Zahtevi za vanredno školovanje

U skladu sa Zakonom o obrazovanju Republike Srbije, postoje određeni zahtevi koje kandidati za upis na vanredno srednjoškolsko obrazovanje moraju da ispune.

Prvi i osnovni zahtev je da polaznici moraju imati najmanje 17 godina života. Prilikom upisa, pored ostalih dokumenata, moraju priložiti dokaz o završenoj osnovnoj školi – donosi se na uvid originalna diploma, kao i overena fotokopija, koju zadržava škola.

Svi kandidati koji ispunjavaju prvi uslov, a završili su nakon osnovne prvi ili drugi razred srednje škole, te potom prekinuli školovanje, takođe imaju pravo na prijavu i upis.

Obavezna dokumentacija za upis na vanredno školovanje

Kandidat prilikom upisa treba da dostavi na uvid dokumentaciju o dotadašnjem školovanju. Ukoliko je kandidat završio osnovnu školu, predaće na uvid svedočanstvo osnovne škole, a ako je završio jedan ili dva razreda srednje, prikazaće svedočanstva o završenim razredima.

Izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, kao i validan lični dokument – lična karta, pasoš ili vozačka dozvola, spadaju takođe u obaveznu dokumentaciju prilikom upisa na vanredno školovanje. Uverenje o državljanstvu ne sme biti starije od šest meseci, a kandidati koji imaju ličnu kartu sa čipom moraju je doneti očitanu.

Sva navedena dokumenta potrebno je dostaviti u vidu overenih fotokopija, a originali se donose samo na uvid, škola ih ne zadžava.

Prekvalifikacija i dokvalifikacija

Prekvalifikacija, baš kao i dokvalifikacija, namenjene su kandidatima koji imaju najmanje 17 godina života. Prilikom prekvalifikacije ne menja se stepen obrazovanja. Kandidat koji ima završen treći ili četvrti stepen, ostaje na istom stepenu, samo menja stručno usmerenje. Dokvalifikacijom kandidati dobijaju stepen više – ukoliko imaju treći stepen položenom razlikom ispita dobiće četvrti.

Dokumenti koji su potrebni za upis prilikom prekvalifikacije i dokvalifikacije se ne razlikuju, a čine ih overene fotokopije diplome, svedočanstava za svaki razred koji je kandidat do momenta upisa završio, baš kao i overene fotokopije ličnih dokumenata – lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu. Za određene strukovne profile potrebno je priložiti i overenu vozačku dozvolu, kao i uverenje o lekarskom pregledu.

Naravno, pored overenih fotokopija potrebno je poneti i originalna dokumenta, koja se daju na uvid, a potom vraćaju kandidatu.

Vanredno školovanje

Nakon što su kandidati dostavili sva potrebna dokumenta, nastavničko veće pristupa analiziranju i proveri sadržaja datih dokumenata. Ispiti koje je kandidat položio u prethodnim fazama školovanja moraju se podudarati 70% sa ispitima koji čine obrazovni profil za koji kandidat želi da se dalje školuje. Razliku tj. preostale ispite kandidat mora da položi, kako bi stekao diplomu željene srednje škole.

Za pojedine obrazovne profile, pored pismenih i usmenih ispita, kandidati moraju doneti i pismeni dokaz o obavljenoj praksi. Trajanje prakse određeno je nastavničkim planom i programom, a kandidati koji se školuju vanredno u dogovoru s profesorima imaju mogućnost odabira mesta gde će sprovoditi praktičnu nastavu.

Prilikom upisa kandidati dobijaju detaljne informacije o ispitnim rokovima, cenama, konsultacijama sa profesorima i mentorom. Konsultacije čine jednu trećinu nastavnog plana za određeni predmet i zakazuju se u skladu sa vremenskim mogućnostima kandidata.

Koje su prednosti vanrednog školovanja?

Vanredno školovanje ima mnogo prednosti, a u prilog ovoj tvrdnji govori činjenica o sve većem broju kandidata koji se odlučuju za ovaj vid edukacije.

Vanrednim školovanjem Vi postajete gospodar svog vremena. Samostalno odlučujete o broju ispita i terminima u kojima ćete ih polagati, shodno svojim obavezama i planovima. Ukoliko Vam je potrebna konsultacija ili savet odabranog mentora ili profesora, možete ga dobiti telefonski, on-line ili lično – u terminu koji Vam je najprihvatljiviji, jer će Vam profesori rado izaći u susret. Prilikom vanrednog školovanja možete se nesmetano posvetiti svom poslu i/ili porodici, dok učenje možete ostaviti za slobodno vreme, nesputani rasporedima časova i obaveznim prisustvom na istima.

Fleksibilnost vanrednog školovanja je upravo najveća prednost koju ono pruža, te ukoliko razmišljate o promeni struke ili želite da nastavite tamo gde ste nekad stali sa obrazovanjem – iskoristite pogodnosti koje savremena edukacija pruža i unapredite svoje znanje, veštine i sposobnosti.

Komentara